Skip links

Adatkezelési szabályzat Utasok részére

BFTG Hungary Kft.

Székhely: 2481 Velence, Balatoni út 2210/2

E-mail: info@fexi.hu

Honlap: www.fexi.hu

BFTG Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

(Cg.:07-09-034776, székhely:  2481 Velence, Balatoni út 2210/2., továbbiakban: Társaság), mint önálló diszpécserszolgálat (személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat) által szervezett, vele szerződéses kapcsolatban álló, személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozások, ideértve azok képviseletében eljáró, a személytaxi vezetőjét is (a továbbiakban: együttesen Szolgáltató) által végrehajtott, és a Ondemand Apps OÜ, az Észt Köztársaság törvényei szerint bejegyzett és eljáró társaság, bejegyzett címe 10145, Észtország, Tallinn, Tornimäe 7-36, reg. szám: 14521027 („Onde”) által kifejlesztett és részben üzemeltetett FEXI  applikáción (a továbbiakban úgy is mint: FEXI Applikáció, illetve FEXI App) keresztül nyújtott személytaxi-szolgáltatásra (a továbbiakban: Szolgáltatás) vonatkoznak.

Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja ügyfelei, partnerei, megbízói tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Az adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Az adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

Az adatkezelő fentieknek megfelelően alakította ki hétköznapi tevékenységét, dolgozta ki szabályzatait, nyilvántartásait, iratmintáit, tájékoztatóit.

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az adatkezelő székhelyén, weboldalain. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja megbízói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát biztosítsa. Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 Kezelt személyes adatok köre:

 • Utas neve, telefonszáma, e-mail címe.
 • Azonosításai adatai annak a készüléknek, melyre az alkalmazás telepítésre került.
 • Az utas által használt készülék helymeghatározó adata, az utazás időpontja, az indulási cím és az érkezési cím.
 • Fizetéssel összefüggő adatok (beleértve az utas bankkártya számát).
 • Telefonbeszélgetés felvétele, ha telefonhíváson keresztül rendel taxit.
 • Az utas panaszában szereplő adatok.
 • Az utasnak a sofőrre/utazásra vonatkozó értékelése.

Adatkezelés célja:

 • A személyes adatok kezelésének elsődleges célja, hogy az Appon keresztül kapcsolatot teremtsen az utas és sofőr között, és a BFTG Hungary Kft lehető leghatékonyabban szervezze a fuvarokat.
 • A taxirendelés elfogadását követően az utas helymeghatározó adata, neve és a telefonszáma megjelenik a sofőr készülékén, lehetővé téve a sofőr általi hatékony utasfelvételt. A helymeghatározó adatot csak akkor kerül kezelésre, ha az applikáció be van kapcsolva. Ha az utas az alkalmazást bezárja, akkor az nem gyűjt helymeghatározó adatokat.
 • A helymeghatározó adatot felhasználhatjuk a személyszállítási szolgáltatás minőségével kapcsolatos problémák kezelésére.
 • Az elérhetőségi adatokat felhasználhatjuk arra, hogy az FEXI App frissítéséről értesítjük az utasokat.
 • Az utazással összefüggő adatokat felhasználjuk a földrajzi lefedettség elemzésének érdekében, hogy a sofőröknek hatékonyabb útvonalat tudjunk ajánlani.
 • A FEXI App biztosítja, hogy az utas rendelését a legjobb pozícióban lévő személytaxival tudja teljesíteni.

Ebből a célból az applikáció felhasználja a rendeléssel összefüggő adatokat, hogy olyan útvonalat ajánljon a sofőrnek, amely az utas tartózkodási helye közelében található.

 • Az Ön nevét, telefonszámát és email címét felhasználjuk az Önnel folytatott kommunikáció során.
 • A fizetéssel összefüggő adatokat azon célból is kezeli, hogy a sofőr nevében lebonyolítsa a fuvar szolgáltatásért teljesített fizetést. Az ügyfélszolgálattal összefüggő adatokat kizárólag indokolt esetben, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták és a személyszállítási szolgáltatás minőségével kapcsolatos problémák kezelésére használjuk fel.
 • Amennyiben panaszt küld az alkalmazáson keresztül vagy más módon, akkor a panaszában írt információkat a panasz kivizsgálása céljából kezeljük.

 Az adatkezelés jogalapja:

 • A személyes adatok kezelése az utassal a taxi szolgáltatás nyújtására kötött szerződés teljesítéshez szükséges. A FEXI App telepítésével és használatával az utas által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük. A FEXI szolgáltatás használatának előfeltétele, hogy az utas telepítse az applikációt, engedélyezze a helymeghatározó adatok használatát a telefonon és  elfogadja a személyes adatok és a helymeghatározó adatok kezelését.
 • A FEXI App és a BFTG Hungary Kft jogos érdekei alapján is sor kerülhet a személyes adatok kezelésére, így például a fizetési csalások kiszűrésével és az azzal összefüggő vizsgálatokkal kapcsolatban.
 • A FEXI App által folytatott marketing célú adatkezelés jogalapja a BFTG Hungary Kft jogos érdekei alapján kerül sor, a törvényben meghatározottak szerint.

Az adatkezelés címzettjei:

 • Az utas személyes adatai kizárólag a fuvart teljesítő sofőr számára hozzáférhető; ebben az esetben a sofőr megismeri az utas nevét, telefonszámát és helymeghatározó adatát.
 • A fuvar teljesítését követően az utas neve és telefonszáma 24 órán át elérhető a sofőr számára annak érdekében, hogy felvehesse az utassal a kapcsolatot a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos probléma megoldásához, így például ha az utas valamilyen értéktárgyát a taxiban felejtette.
 • Mind a sofőrnek, mind a szolgáltatás minőségének utas általi értékelése anonim módon történik, a sofőr (vagy a személytaxi szolgáltatást végző partner) nem kapja meg az értékelést rögzítő utas nevét vagy telefonszámát.
 • Kizárólag a taxi szolgáltatás applikáción keresztüli nyújtásához szükséges személyes adatok kerülnek továbbításra a BFTG Hungary Kft partnereinek minősülő személytaxi szolgáltatást végző partnerek/sofőrök részére.
 • A személytaxi szolgáltatást végző partnerek/sofőrök az adatkezeléseket ugyanazon feltételek mellett végzik, ahogy azt jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
 • Az utazási összesítőből kaphat tájékoztatást azon személytaxi szolgáltatást végző partnerről, amely a személytaxi szolgáltatást nyújtotta.

 BFTG Hungary Kft adatkezelései:

 • A 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben (“Taxirendelet”) szereplő jogi kötelezettségből fakadóan a BFTG Hungary Kft megőrzi a telefonbeszélgetést, ha telefonhíváson keresztül rendel taxit. Az adatkezelés jogalapja a BFTG Hungary Kft jogi kötelezettségének teljesítése. A telefonbeszélgetéseket a BFTG Hungary Kft, mint szolgáltató 60 hónapig tárolja. A telefonhívások kezelését, a taxirendelés felvételét és a beszélgetés rögzítését a BFTG Hungary-val kötött szerződés alapján a H1 Komm Kft, mint adatfeldolgozó végzi a GDPR szabályainak megfelelően.
 • A FEXI App adatfeldolgozóként kezeli és tárolja a taxi rendeléssel és a taxi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatokat.
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”) rendelkezései alapján

a BFTG Hungary Kft köteles a panaszát kivizsgálni és a kivizsgálás elvégzését követően

annak valamennyi releváns eredményét megőrizni. Az adatkezelés jogalapja a BFTG

Hungary Kft-t terhelő jogi kötelezettség. Azonban a személyes adatok tárolása a BFTG Hungary Kft  által üzemeltetett informatikai rendszeren keresztül történik, és a Fgytv. rendelkezéseiből fakadóan öt (5) évig őrzi meg a panaszokat és a kivizsgálás eredményét.

 • A magyar hatóságok nyomozás vagy audit során írásbeli megkeresés útján személyes

adatokat kérhetnek a BFTG  Hungary Kft – től, amely adatkéréseket a BFTG Hungary Kft -nek kötelessége teljesíteni.

Adatfeldolgozók, adatbiztonság és hozzáférés az adatokhoz:

 • A BFTG Hungary Kft partnerei közé tartoznak azok a fizetési szolgáltatók, akik az utas elektronikus úton történő fizetését lebonyolítják. A szerződéses partnerek platformját használja a panaszok kivizsgálásához és megválaszolásához..
 • A személyes adatokhoz kizárólag a BFTG Hungary Kft- vel szerződésben álló vállalatoknak és a BFTG Hungary Kft személytaxi szolgáltatást végző partnereinek, illetve a szerződéses partnereknek az erre felhatalmazott munkavállalói férhetnek hozzá.
 • A helymeghatározó adatokat kizárólag anonimizált formában tároljuk, kivéve, ha a

panasz vagy csalás kezelése miatt szükséges az adatokat az utas személyéhez

köthetően felhasználni.

 • Kutatási és fejlesztési célból csak személyazonosításra alkalmatlan módon (anonimizáltan) kerülnek felhasználásra az adatok.

 Hozzáférés, a személyes adatok helyesbítése és az adatok zárolása:

 • Ön az applikáción keresztül hozzáférhet a személyes adataihoz, és azokat bármikor megváltoztathatja.
 • Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatairól, amely esetben tájékoztatást nyújtunk arról, hogy milyen személyes adatokat, milyen adatkezelés célokból és mennyi ideig kezelünk, milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel összefüggésben, valamint a felügyeleti hatósághoz („Hatóság”) címzett panasz benyújtásának jogáról.

Amennyiben megítélése szerint a BFTG Hungary Kft sértette meg a jogait, úgy panasszal

fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy

amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Ondemand Apps sértette meg a jogait, úgy az ÉsztAdatvédelmi Felügyelőséghez.

 • Ön az adatkezelés korlátozását kérheti, így különösen akkor, ha az adatkezelés célja elérése érdekében már nincs szükségünk a személyes adataira.

A személyes adatok megőrzésének időtartama:

 • A személyes adatait a FEXI App annyi ideig őrzi meg, ameddig aktív felhasználói fiókkal rendelkezik. Ha a felhasználói fiókját törli, a személyes adatok törlésre kerülnek (jelen pont szabályaira figyelemmel), kivéve, ha azok megőrzése számviteli, panaszkezelési célból vagy csalás megelőzése céljából szükségesek.
 • A fizetéssel összefüggő adatok az utolsó utazástól számított 7 évig kerülnek megőrzésre.
 • Amennyiben a FEXI App csalás, bűncselekmény vagy hamis adatszolgáltatás gyanúját észleli, akkor 10 évig tárolja a személyes adatokat, ezzel megakadályozva a jogellenes cselekményt elkövető személyek újbóli regisztrációját.
 • Fizetéssel összefüggő panasz esetén a személyes adatokat a vita rendezésének idejéig, vagy a panaszból származó jogi igények elévüléséig tárolásra kerülnek
 • Az utazás összesítő adatai 3 évig kerülnek tárolásra, azt követően ezek az adatok anonimizálandók.
 • Kérjük vegye figyelembe, hogy az app készülékéről való törlése nem jelenti a személyes adatai törlését is.
 • Amennyiben 3 éven keresztül nem használja a FEXI applikációt, akkor értesítést küldünk arról, hogy aktívnak tekinthető-e még a felhasználói fiókja. Amennyiben nem jelez vissza, akkor a felhasználói fiókja lezárásra, személyes adatai törlésre kerülnek, kivéve, ha a személyes adatok tárolása vitarendezés, panaszkezelés vagy csalás megelőzése érdekében szükséges.

 A személyes adatok törlése:

 • Kérjük vegye figyelembe, hogy a FEXI App központ a személyes adatok törlésére irányuló kérelmét csak úgy tudja végrehajtani, ha törli az Ön felhasználói fiókját. Ennek következtében Ön a továbbiakban nem tudja a törölt fiókján keresztül használni a FEXI Appot.
 • Amennyiben e-mailen keresztül kéri a személyes adatok törlését, akkor kérelmére 30 napon belül válaszolunk és töröljük személyes adatait. Ezen határidő nyomós indok fennállása esetén meghosszabításra kerülhet.
 • Bizonyos személyes adatokat megőrizhetünk a jogi kötelezettségek teljesítése vagy a jogszabályokkal összhangban álló jogos üzleti érdekeink teljesülése érdekében.

Adathordozhatóság:

 • Amennyiben e-mailen keresztül él adathordozhatósági kérelmével, úgy kérelmére egy hónapon belül válaszolunk és teljesítjük. Ezen határidő nyomós indok fennállása esetén meghosszabításra kerülhet. Az Ön személyazonosságának megerősítését követően továbbítjuk Önnek a személyes adatait.

 Direkt marketing és nyereményjátékok:

 • A BFTG Hungary Kft csak a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, f) betű szerinti jogos üzleti érdeke alapján használja az Ön e-mail címét és / vagy telefonszámát direkt marketing üzenetek küldésére.
 • A direkt marketing üzeneteket összesítheti azon információk felhasználásával, hogy miként használja a FEXI App szolgáltatást (a szolgáltatás igénybevételének gyakorisága, az utazással és fizetéssel összefüggő adatok). A direkt marketing üzenetek lehetnek például e-mail-ek, SMS-ek, push vagy in-app üzenetek, tartalmazhatnak promóciós kódot, vagy például olyan tájékoztatást, amely a szolgáltatás könnyebb használatát segítheti elő. Célunk, hogy Ön olyan reklámokkal találkozzon, amelyek a lehető leginkább felkelthetik az Ön érdeklődését amelyek a lehető leginkább relevánsak Ön számára.
 • Amennyiben nem szeretne a továbbiakban direkt marketing üzeneteket kapni, akkor kérjük kattintson az e-mailek végén található leiratkozási lehetőségre (“Unsubscribe”)

vagy módosítsa az appon belül a direkt marketinggel kapcsolatos beállítását.

 • A Facebookon szervezett nyereményjátékkal összefüggésben kezeljük a részvételhez szükséges adatokat, illetve közzétehetjük az Ön nevét, ha ehhez hozzájárul.
 • Az appon belül létrehozhatunk új kategóriákat is és promociókat indíthatunk az ügyféllojalitás fenntartás és növelése érdekében.
 • A FEXI App olyan marketing kapmányokat küldhet Önnek, melyek ajándékokat és egyéb marketing vagy promóciós anyagokat tartalmazhatnak.

Vitarendezés és jogorvoslati lehetőségek:

 • A személyes adatokkal kapcsolatos kérdések megválaszolása és az esetleges viták rendezése érdekében kérjük vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal

 panasz@bftghungary.hu

 • Amennyiben a megítélése szerint az adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz, vagy az Észt Adatvédelmi Felügyelőséghez (www.aki.ee) fordulhat az info@aki.ee e-mail címen.

Hatályos 2024.március 15.