Skip links

Adatkezelési szabályzat Sofőrök részére

BFTG Hungary Kft.

Székhely: 2481 Velence, Balatoni út 2210/2

E-mail: info@fexi.hu

Honlap: www.fexi.hu

       BFTG Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

 (Cg.:07-09-034776, székhely:  2481 Velence, Balatoni út 2210/2., továbbiakban: Társaság), mint önálló diszpécserszolgálat (személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat) által szervezett, vele szerződéses kapcsolatban álló, személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozások, ideértve azok képviseletében eljáró, a személytaxi vezetőjét is (a továbbiakban: együttesen Szolgáltató) által végrehajtott, és a Ondemand Apps OÜ, az Észt Köztársaság törvényei szerint bejegyzett és eljáró társaság, bejegyzett címe 10145, Észtország, Tallinn, Tornimäe 7-36, reg. szám: 14521027 („Onde”) által kifejlesztett és részben üzemeltetett FEXI Applikáción (a továbbiakban úgy is mint: FEXI Applikáció, illetve FEXI App) keresztül nyújtott személytaxi-szolgáltatásra (a továbbiakban: Szolgáltatás) vonatkoznak.

Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja ügyfelei, partnerei, megbízói tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Az adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Az adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

Az adatkezelő fentieknek megfelelően alakította ki hétköznapi tevékenységét, dolgozta ki szabályzatait, nyilvántartásait, iratmintáit, tájékoztatóit.

Jelen adatkezelési tájékoztató nem vonatkozik azokra az adatkezelésekre, amelyek esetében a személytaxi szolgáltatók minősülnek adatkezelőknek.

 Kezelt személyes adatok köre:

 • Sofőr neve, telefonszáma, e-mail címe, lakhelye
 • Sofőr helymeghatározó adatai és korábbi megtett útvonalak
 • Gépjármű adatok (beleértve a rendszámot és regisztrációs számot).
 • Sofőr hatékonysága és értékelései
 • Sofőr vezetői engedélye, személytaxi-vezetői igazolványa, fényképe, foglalkozása és személyazonosító okmányai.
 • Büntetett előélettel kapcsolatos adatok
 • Információ vitákról/panaszokról
 • A személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos pénzügyi adatok nem minősülnek személyes adatnak mivel a Sofőrök ezeket gazdasági tevékenység körében és szakmai szolgáltatás keretében adják

.

 Adatkezelés célja:

 • A személyes adatok kezelésének célja, hogy a FEXI appon keresztül a kapcsolatot teremtsen az utas és sofőr között, és a BFTG Hungary Kft. lehető leghatékonyabban szervezze a fuvarokat.
 • Az applikáció használata során gyűjtött helymeghatározó adatokat és útvonalakat

felhasználjuk a földrajzi lefedettség elemzésére annak érdekében, hogy a Sofőröknek

hatékonyabb útvonalakat tudjunk ajánlani. Amennyiben nem akarja megosztani a

helymeghatározó adatait az utasokkal, akkor be kell zárnia a FEXI appot, vagy jeleznie kell az appban, hogy offline, és jelenleg nem nyújt személyszállítási szolgáltatásokat.

 • A vezetői engedély, személytaxi-vezetői igazolvány, taxiállomás-használati engedély, szakmai végzettség személyazonosító okmányok és büntetett előéletre vonatkozó adatok kezelésének a célja, hogy megállapítsuk a jogszabályi előírásoknak való megfelelést és a személytaxi-szolgáltatás nyújtására való alkalmasságát.
 • Az app megjeleníti az utasok részére a Sofőr fényképét, nevét, telefonszámát és a gépjármű adatait, hogy az utas azonosítani tudja a gépjárművet és a Sofőrt, amelyből következik, hogy az utasok hozzáférhetnek a Sofőr telefonszámához a Sofőr által nyújtott

személytaxi-szolgáltatás megfelelő teljesítése és / vagy az elveszett tárgyak visszaszállítása

érdekében.

 • A FEXI Sofőr Applikációban összesítőket fog látni, amely a Sofőr hatékonyságát és

értékeléseit tartalmazza. Összesítések és értékelések készítése ahhoz szükséges, hogy az

utasok részére megbízható szolgáltatást tudjunk nyújtani.

 • Amennyiben panaszt küld az appon keresztül vagy más módon, akkor a panaszában írt

információkat a panasz kivizsgálása céljából kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja:

 • A személyes adatok kezelése a Sofőr munkáltatójával (Személytaxi szolgáltató)

vagy Sofőrrel (egyéni vállalkozó esetében) kötött szerződés teljesítéshez szükséges. A FEXI

szolgáltatás használatának előfeltétele a  FEXI applikáció letöltése, a helymeghatározó

adatok engedélyezése az eszközön, a Sofőr engedélye, hozzájárulása a személyazonosító adatok és a helymeghatározó adatok kezelésére.

 • A FEXI applikáció és a BFTG Hungary Kft. jogos érdekei alapján is sor kerülhet a személyes adatok kezelésére, így például a fizetési csalások kiszűrésével és az azzal összefüggő vizsgálatokkal kapcsolatosan.

Az adatkezelés címzettjei:

 • A személyes adataihoz azok az utasok férhetnek hozzá, akiknek a megrendelését elfogadta. Az utasok a Sofőr nevét, gépjárművét, telefonszámát, fényképét és helymeghatározó adatait látja. Az utasok a Sofőr személyes adatait a fuvar után küldött összesítőn is látják.

BFTG Hungary Kft adatkezelései:

 • A 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben (“Taxirendelet”) szereplő jogi kötelezettségből fakadóan a BFTG Hungary Kft megőrzi a telefonbeszélgetést, ha telefonhíváson keresztül rendel taxit. Az adatkezelés jogalapja a BFTG Hungary Kft jogi kötelezettségének teljesítése. A telefonbeszélgetéseket a BFTG Hungary Kft, mint szolgáltató 60 hónapig tárolja. A telefonhívások kezelését, a taxirendelés felvételét és a beszélgetés rögzítését a BFTG Hungary-val kötött szerződés alapján a H1 Komm Kft, mint adatfeldolgozó végzi a GDPR szabályainak megfelelően.
 • A FEXI App adatfeldolgozóként kezeli és tárolja a taxi rendeléssel és a taxi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatokat.
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”) rendelkezései alapján

a BFTG Hungary Kft köteles a panaszát kivizsgálni és a kivizsgálás elvégzését követően

annak valamennyi releváns eredményét megőrizni. Az adatkezelés jogalapja a BFTG

Hungary Kft-t terhelő jogi kötelezettség. Azonban a személyes adatok tárolása a BFTG Hungary Kft  által üzemeltetett informatikai rendszeren keresztül történik, és a Fgytv. rendelkezéseiből fakadóan öt (5) évig őrzi meg a panaszokat és a kivizsgálás eredményét.

 • A magyar hatóságok nyomozás vagy audit során írásbeli megkeresés útján személyes

adatokat kérhetnek a BFTG  Hungary Kft – től, amely adatkéréseket a BFTG Hungary Kft -nek kötelessége teljesíteni.

Adatfeldolgozók, adatbiztonság és hozzáférés az adatokhoz:

 • A BFTG Hungary Kft partnerei közé tartoznak azok a fizetési szolgáltatók, akik az utas

elektronikus úton történő fizetését lebonyolítják. A szerződéses partnerek platformját használja a panaszok kivizsgálásához és megválaszolásához..

 • A személyes adatokhoz kizárólag a BFTG Hungary Kft- vel szerződésben álló vállalatoknak és a BFTG Hungary Kft személytaxi szolgáltatást végző partnereinek, illetve a szerződéses partnereknek az erre felhatalmazott munkavállalói férhetnek hozzá.
 • A helymeghatározó adatokat kizárólag anonimizált formában tároljuk, kivéve, ha a

panasz vagy csalás kezelése miatt szükséges az adatokat az utas személyéhez

köthetően felhasználni.

 • Kutatási és fejlesztési célból csak személyazonosításra alkalmatlan módon

(anonimizáltan) kerülnek felhasználásra az adatok.

 Hozzáférés, a személyes adatok helyesbítése és az adatok zárolása:

 • Ön az applikáción keresztül hozzáférhet a személyes adataihoz, és azokat bármikor

megváltoztathatja.

 • Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatairól, amely esetben tájékoztatást nyújtunk arról, hogy milyen személyes adatokat, milyen adatkezelés célokból és mennyi ideig kezelünk, milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel összefüggésben, valamint a felügyeleti hatósághoz („Hatóság”) címzett panasz benyújtásának jogáról.

Amennyiben megítélése szerint a BFTG Hungary Kft sértette meg a jogait, úgy panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Ondemand Apps sértette meg a jogait, úgy az Észt Adatvédelmi Felügyelőséghez.

 • Ön az adatkezelés korlátozását kérheti, így különösen akkor, ha az adatkezelés célja elérése érdekében már nincs szükségünk a személyes adataira.

A személyes adatok megőrzésének időtartama:

 • A személyes adatait a FEXI App annyi ideig őrzi meg, ameddig aktív felhasználói

fiókkal rendelkezik. Ha a felhasználói fiókját törli, a személyes adatok törlésre

kerülnek (jelen pont szabályaira figyelemmel), kivéve, ha azok megőrzése számviteli, panaszkezelési célból vagy csalás megelőzése céljából szükségesek.

 • A fizetéssel összefüggő adatok az utolsó utazástól számított 7 évig kerülnek megőrzésre.
 • Amennyiben a FEXI App csalás, bűncselekmény vagy hamis adatszolgáltatás

gyanúját észleli, akkor 10 évig tárolja a személyes adatokat, ezzel megakadályozva a jogellenes cselekményt elkövető személyek újbóli regisztrációját.

 • Fizetéssel összefüggő panasz esetén a személyes adatokat a vita rendezésének idejéig, vagy a panaszból származó jogi igények elévüléséig tárolásra kerülnek
 • Az utazás összesítő adatai 3 évig kerülnek tárolásra, azt követően ezek az adatok anonimizálandók.
 • Kérjük vegye figyelembe, hogy az app készülékéről való törlése nem jelenti a személyes adatai törlését is.
 • Amennyiben 3 éven keresztül nem használja a FEXI applikációt, akkor értesítést küldünk arról, hogy aktívnak tekinthető-e még a felhasználói fiókja. Amennyiben nem jelez vissza, akkor a felhasználói fiókja lezárásra, személyes adatai törlésre kerülnek, kivéve, ha a személyes adatok tárolása vitarendezés, panaszkezelés vagy csalás megelőzése érdekében szükséges.

 A személyes adatok törlése:

 • Kérjük vegye figyelembe, hogy a FEXI App központ a személyes adatok törlésére irányuló kérelmét csak úgy tudja végrehajtani, ha törli az Ön felhasználói fiókját. Ennek következtében Ön a továbbiakban nem tudja a törölt fiókján keresztül használni a FEXI Appot.
 • Amennyiben e-mailen keresztül kéri a személyes adatok törlését, akkor kérelmére 30 napon belül válaszolunk és töröljük személyes adatait. Ezen határidő nyomós indok fennállása esetén meghosszabításra kerülhet.
 • Bizonyos személyes adatokat megőrizhetünk a jogi kötelezettségek teljesítése vagy a jogszabályokkal összhangban álló jogos üzleti érdekeink teljesülése érdekében.

Adathordozhatóság:

 • Amennyiben e-mailen keresztül él adathordozhatósági kérelmével, úgy kérelmére egy hónapon belül válaszolunk és teljesítjük. Ezen határidő nyomós indok fennállása esetén meghosszabításra kerülhet. Az Ön személyazonosságának megerősítését követően továbbítjuk Önnek a személyes adatait.

Vitarendezés és jogorvoslati lehetőségek:

 • A személyes adatokkal kapcsolatos kérdések megválaszolása és az esetleges viták rendezése érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal

 panasz@bftghungary.hu

 • Amennyiben a megítélése szerint az adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím:

ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz, vagy az Észt Adatvédelmi Felügyelőséghez (www.aki.ee) fordulhat az info@aki.ee e-mail címen.

Hatályos 2024.március 15.